Òrgans de govern

Assemblea General

L’Assemblea General constitueix l’òrgan del Barcelona Urban Clúster que delibera sobre els assumptes d’interès per a l’Associació, adopta acords en l’àmbit de la seva competència i controla l’activitat de la Junta Directiva. Les funcions de l’Assemblea es desglossen en dues formes:

Assemblea Extraordinària

 • Elegeix els membres de la Junta Directiva.
 • Modifica els estatuts.
 • Acorda la transformació, difusió, escissió o dissolució de l’Associació.
 • Acorda l’ingrés i la baixa a federacions o confederacions.
 • Aprova el reglament de règim intern i les seves funcions.

Assemblea Ordinària

 • Aprova la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
 • Acorda la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan que administra i representa el Barcelona Urban Clúster. La Junta està investida per obrar en nom de l’Associació, regular els seus procediments i dur a terme tots els actes necessaris per al compliment de les finalitats de l’Associació en els termes previstos a la llei. També corresponen a la Junta les següents funcions:

 • Admetre o denegar la inscripció dels socis que sol•licitin l'admissió.
 • Nomenar i cessar el director general, si s’escau.
 • Examinar, aprovar o rectificar les propostes que formuli el director general.
 • Representar l’Associació jurídicament.
 • Fixar les despeses generals de l’Associació i proposar a l’Assemblea General les quotes que han de satisfer els socis de l’Associació.

Comissió Executiva

La Junta Directiva pot designar d’entre els seus membres una Comissió Executiva, que tindrà el caràcter de comissió delegada a la qual correspondran totes les facultats i competències de la Junta Directiva, excepte les legals o estatuàriament indelegables.

La Comissió Executiva es regeix per les disposicions estatuàries relatives a l’organització i el funcionament de la Junta Directiva.

Subscriu-te al newsletter
Contacte
Barcelona Urban Clúster
C/Tusset, 23-25, 4º Planta.
Barcelona 08006.
+34 93 419 48 86
Segueix-nos